تبلیغات
عاشقان شریعتی - خانواده
دوشنبه 21 دی 1388

خانواده

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

«...خانواده ای از عشق، که در آن عاشق پدر است و معشوق مادر و عشق

 فرزند، خانواده ای از کلمه، در آن خدا پدر است و مریم مادر و مسیح فرزند،

خانواده ای مورد سوگند خدا...که ...سوگند به مرکب و سوگند به قلم و سوگند

به آنچه می نویسند...»