تبلیغات
عاشقان شریعتی - ایمان واقعی
دوشنبه 14 دی 1388

ایمان واقعی

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

وزی روزگاری اهالی یه دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند, در روز موعود همه مردم برای مراسم دعا در محلی
 جمع شدند و تنها یك پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان.