تبلیغات
عاشقان شریعتی - عشق
یکشنبه 13 دی 1388

عشق

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    نوع مطلب :سخنان زیبا و نغز دکتر شریعتی ،

اگر عشق نبود به کدامین بهانه می خندیدیم و می گریستیم؟


کدام لحظه ناب را اندیشه می کردیم؟


چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟


آری بیگمان پیش تر از اینها مرده بودیم, اگر عشق نبود