تبلیغات
عاشقان شریعتی - وایستا دنیا من میخوام پیاده شم

می خواستم زندگی کنم راهم را بستند ستایش کردم گفتند

 خرافات است عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتند

بهانه است دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم