تبلیغات
عاشقان شریعتی - امتحان
سه شنبه 15 دی 1388

امتحان

   نوشته ای از: مصطفی موسی نژاد    

شخصی از ناپلئون پرسید:اعلیحضرت شما که بیشتر اروپا و شاید بتوان گفت قسمتی بزرگ از دنیا را گرفته اید و در شجاعت ضرب المثل دنیا هستید،آیا چیزی هست که شما از آن هراس داشته باشید؟ گفت بلی،امتحان.فقط از امتحان همیشه ترسیده ام